Rapporter

Er du interessert i resultater for din egen bedrift har du mulighet til å bestille rapport (målt mot konkurrenter eller ikke). Rapportene inneholder mer detaljert informasjon enn bare de to tallene som offentliggjøres (tilfredshet og lojalitet) på NKB:

  • Score på de fire spørsmålene som ligger i tilfredshetsindeksen.
  • Analyser på variasjon (standardavvik) som også kan ses på som et kvalitetsmål.
  • Bakrunnsvariabler (demografi og annet)

Resultatene vil bli sett i lys av analyser på nasjonalt nivå (alle rapporter) og på bransjenivå (for bransjerapportene). I enkelte bransjer gjennomfører vi også tilleggsundersøkelser (se menyen til venstre).